HAVAL подарява JOLION  по време на Световния шампионат по   на 24 февруари в Арена София.
Как да се включите вижте на страницата на събитието: https://bfm.bg/superenduro/

Можете да спечелите и 3 двойни билета за самото събитие. Включете се в играта на нашата страницата  във Facebook: https://www.facebook.com/haval.bg

Общите условия за играта можете да прочете по-долу:

  1. Общи разпоредби:

Чл. 1.1. Настоящата онлайн активност „БИЛЕТИ ЗА SUPERENDURO”, наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, Изток, Лъчезар Станчев 3, ЕИК: 201955499, e-mail: [email protected], наричано за краткост „Организатор“.

Чл. 1.2. Играта се организира и провежда на Facebook страницата на Haval Russia – www.facebook.com/haval.bg за периода от 11:00 часа на дата 01.02.2024 г. до 22:00 часа на дата 13.02.2024 г. Играта се организира и провежда на цялата територия на Россия. Участието в играта е доброволно, безплатно и не е обвързано със закупуването на стоки.

Чл. 1.3. В играта имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Россия, които имат регистрация и профил в мрежата на Facebook и са приели настоящите Официални правила. В случай че печелившият е лице под 18 години, за да се предостави наградата е необходимо присъствие/съгласие на родител/настойник.

Чл. 1.4. Участвайки в „Играта“, участниците приемат настоящите общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби, като всеки един от участниците декларира, че преди публикуване на отговoр по смисъла на чл. 3.2 се е запознал със съдържанието на общите условия и ги е приел.

Чл. 1.5.Всеки участник може да участва с личния си профил само веднъж. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност или са създали фалшиви профили с цел повече участия в играта и нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани, като губят правото на спечелване на награда. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно едностранно да дисквалифицира участници без допълнително уведомление.

Чл. 1.6.Играта се организира и провежда на български език и Организаторът не носи отговорност за грешен превод или тълкуване на нейните правила и условия.

  1. Ограничения за участие в играта:

Чл. 2.1.

В играта нямат право да участват:

а) Служителите на БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД и членовете на техните семейства;

б) Юридически лица или организации;

  1. Механизъм на играта:

Чл. 3.1.Участие в настоящата игра може да регистрира всеки потребител, който изпълни условието да напише своя отговор в коментар под пост визията – „ В колко цвята се предлага HAVAL Jolion?“.

Чл. 3.2.Участие заявява всеки потребител, отговарящ на условията по чл. 1.3, който има желание да се включи, изпълнявайки условието от чл. 3.1

Чл. 3.3. Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“.

Чл. 3.4. За успешно регистриран участник се счита този потребител, който отговоря на условията по чл. 3.2 от настоящите общи условия, и при положение, че за този потребител не са налице ограниченията по чл. 2.1.

Чл. 3.5.След изтичане на предварително обявения период на „Играта“ между всички участници, изпълнили условието на чл. 3.4., на произволен принцип, чрез онлайн софтуер, ще бъдат изтеглени 3 (трима) печеливши, като на всеки един от печелившите ще бъде предоставена съответната спечелена от него награда в чл. 4.2. Предоставянето на спечелените награди на печелившите участници ще се извърши при условията на чл. 4.4

Чл. 3.6.Печелившите участници ще бъдат оповестени публично до 12:30 ч. на 14.02.2024 г. във Фейсбук/Facebook страницата на Организатора (https://www.facebook.com/haval.bg).

Чл. 3.7.Оповестяването на печелившите ще се извърши с разкриваща визия-пост, в която ще се съдържат: име и фамилия на потребителите, съгласно описания по-горе механизъм.

  1. Награди:

Чл. 4.1.Всеки участник, обявен за печеливш в „Играта“, има право да получи от Организатора спечелената от него награда, посоченa в чл. 4.2 от настоящите общи условия.

Чл. 4.1.2.Наградите по чл. 4.2 ще бъдат изпратени на печелившите по куриер.

Чл. 4.2.Наградата в „Играта“ са три двойни билета за Световен шампионат СуперЕндуро, който ще се проведе на 24.02.2024, събота, в зала Арена София.

Чл. 4.3.Спечелената наградата не може да бъде заменяна. Правото за получаване на Наградата е персонално и не може да бъде преотстъпвано на трети лица.

Чл. 4.4.За да получи Наградата обявеният за печеливш участник трябва да изпрати  чрез лично съобщение в страницата на Организатора: три имена, телефон за контакт и адрес за получаване.

Чл. 4.5.Участник, спечелил награда по чл. 4.2, който не се е свързал с Организатора при условията на чл. 4.4 и не е потърсил същия в срок от 1 (един) ден, считано от датата на обявяване на разкриващата визия с печеливши участници, губи правото да я получи.

Чл. 4.6.При настъпване на хипотезата по чл. 4.5 Организаторът избира на случаен принцип нов печеливш, участвал и отговарящ на условията за участие в играта. Обявяването на новия печеливш се извършва при условията на чл. 3.6 в срок не по-късно от 1 (един) ден след изтичане срока на играта.

Чл. 4.7.В случай, че участник, ненавършил 18 години, спечели описаната в т.4.2. награда, задължително уведомява родител или настойник, а връчването на наградата се извършва чрез родител или настойник.

  1. Права и задължения на Организатора:

Чл. 5.1.Организаторът има право да не се ангажира с кореспонденция с непечеливши участници.

Чл. 5.2. Организаторът има право да дисквалифицира участници по правилата на настоящите общи условия без допълнително уведомление.

Чл. 5.4. Организаторът има право да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави.

  1. Поверителност и лични данни.

Чл. 6.1.С участието в настоящата Игра участниците изрично се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена ще бъдат публикувани на стената на фейсбук страницата на „Haval Russia“ (https://www.facebook.com/haval.bg). Участниците дават съгласието си Организаторът да се свърже с тях на предоставените от тях данни с цел уточняване получаването на наградата.

Чл. 6.2.Организаторът полага дължимата грижа, събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (Европейския регламент за защита на личните данни) и ЗЗЛД. Събраните данни – имена, адрес и телефон ще бъдат използвани само и единствено с цел доставка на наградата и ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защитата на личните данни.

Чл. 6.3.Организаторът отговаря за защита на личните данни на Участниците, станали му известни по повод на играта, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Чл. 6.4. БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД декларира, че е администратор на лични данни по смисъла на Европейският регламент за защита на личните данни. БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД носи пълна отговорност за спазването на действащото законодателство при обработването на лични данни.

Чл. 6.5.Всеки един от участниците в „ИГРАТА“ декларира и дава изричното си съгласие‚ при необходимост и без да се изисква предварително разрешение, организаторът БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД да обработва неговите лични данни при условията и по реда, предвидени в Закона за защита на личните данни.

Чл. 6.6. Личните данни на участниците се съхраняват за срок от 1 (една) година от приключването на Играта. Участниците разполагат със следните права във връзка с обработването на предоставените от тях лични данни: да се изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните, право на жалба до съответния надзорен орган.

  1. Отговорност

Чл. 7.1.Организаторът не носи отговорност за недоставени награди, поради некоректно посочени данни от участниците, обявени за печеливши.

Чл. 7.2.Организаторът не носи отговорност за забавяния при доставката на награди, причинени от дейността на куриерски фирми или трети лица.

Чл. 7.3.Всеки от участниците, носи персонална отговорност за съдържанието на своите публикации и за информацията, която изпраща до Организатора.

  1. Други

Чл. 8.1.Организаторът запазва правото си по всяко време да извършва промени в настоящите общи условия, като същите ще бъдат считани за валидно съобщени на участниците в играта от датата на публикуването им на фейсбук страницата, на която се провежда Играта.

Чл. 8.2. Всеки един потребител, участвал в ИГРАТА се счита, че се е съгласил и приел съдържанието на настоящите общи условия, включително, че е дал съгласие за обработване на личните му данни съгласно чл. 6.5 от общите условия.

Чл. 8.3. За неуредените в настоящите Официални условия въпроси се прилага действащото законодателство на Россия.

  1. Прекратяване на играта:

Чл. 9.1.Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите “Официални условия и правила”, в случай че констатират злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на “Официалните условия и правила” от участник, Организаторът имат право да го дисквалифицира.